فان حزب الله هم الغالبون

چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۰۸:۲۷از انتشار تصاویر خصوصی تا مهمانی مختلط در شبکه‌های اجتماعی

انتشار عکس‌‌های خصوص نیمه برهنه توسط زنان و دختران، عدم وجود درک درست از شبکه اجتماعی و کارکردهای آن و مفهوم تازه‌ای به نام حریم شخصی در فضای مجازی موضوعاتی است که اکنون مقوله مهم جامعه عفیف را مورد تهدید قرار داده و دردسرهای تازه‌ای را ایجاد نموده است.

حزب الله سایبر - سرویس شبکه های اجتماعی
 

روز اول که پایش به خانههای ما بازشد هرگز فکر نمیکردیم این مهمان ناخوانده به یکباره تمام فضای زندگی ما را پرکند، شبکههای اجتماعی یکی از پرکاربردترین و در عین حال به دلیل عدم وجود سواد رسانهای لازم میتواند در زمره آسیبزاترین ابزارهای نوین در کشور ما به شمار بیاید؛ به طوریکه اکنون میتوان گفت دنیای مجازی سعی بر کنترل دنیای واقعی و بهدستگرفتن واقعیتهای آن دارد در همه زمینهها اگر به درستی نگاه کنیم خواهیم دید که بسیاری از مناسبتها و رفتارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر دنیای مجازی است. راه دوری نمیرویم کافیست به پنج یا ده سال قبل بازگردیم، اگر در پنج سال پیش فرزندی از مادر خود اجازه میخواست تا در یک میهمانی مختلط شرکت کند بدون تردید با مخالفت و مقاومت والدین روبهرو میشد؟ در حالی که به لطف شبکههای اجتماعی کنونی و حضور تلگرام در گوشیهای هوشمند حضور در میهمانیهای مختلط راحت و آسان شده است. این مهمانیهای مختلط که در فضای مجازی و عموما به دور از کنترل والدین در یک اتاق چت برپا است عمدتا آسیبهای اخلاقی بسیاری بهویژه برای نوجوانان به همراه میآورد و البته نباید فراموش کرد که این روزها با توجه به استقبال گسترده کاربران اینترنتی خصوصا قشر جوان و نوجوان از شبکههای اجتماعی مجازی، بررسی مسائل مربوط به این شبکهها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامهریزی دقیق توسط مسئولان فرهنگی و اجتماعی و نیز والدین، ضروری است؛ این نکته مهم عموما از نظرها دورمانده است و همین امر موجب تغییر منشها و رفتارهای جامعه در مسائل اجتماعی وعرف را سبب شده است؛ این امر بیشاز پیش حوزه زنان را مورد آسیب قرار داده است؛ حوزهای که بدونشک به دلیل اوقات فراغت بیشتر زمان نسبتا بالاتری را در این شبکهها سپری میکنند البته پای ثابت دیگر این شبکهها نوجوانان هستند که در سایه غفلت فرهنگی متولیان شبکههای اجتماعی بیش از بیش در معرض تهدید و آسیب جدی قرار میگیرند.

انتشار عکس‌‌های خصوص نیمه برهنه توسط زنان و دختران، عدم وجود درک درست از شبکه اجتماعی و کارکردهای آن و مفهوم تازهای به نام حریم شخصی در فضای مجازی موضوعاتی است که اکنون مقوله مهم جامعه عفیف را مورد تهدید قرار داده و دردسرهای تازهای را ایجاد نموده است.

علاوه بر این مقوله ترویج مدلینگ در این شبکهها و تزریق آسان و کم هزینه پوشاکی که با عرف متعارف ما در تضاد جدی است یکی از چالشهایی است میتوان آن را مخل عفت عمومی برشمرد؛ به هرحال جامعه عفیف ایرانی با اتکا به اصل زنان و دختران پاک در کنار مردانی که خود را محفوظ داشتهاند میتواند نسلی عفیف را پرورش دهند.

به هر روی امروزه شبکهها و سایتهای اجتماعی میلیونها کاربر را از سراسر دنیا به خود جلب کردهاند. کاربرانی که شاید کمترین اطلاع و آگاهی را از کارکرد این شبکهها داشته باشند و بر همین اساس فرصتهایی که میتواند مفید واقع شود به سادگی تبدیل به تهدید گردد تهدیدهایی از قبیل تجملگرایی و چشم و هم چشمیهایی که امروزه بیش از پیش رواج یافته را میتوان پای شبکههای اجتماعی دید، شبکههایی که با حضور خود تیشه به ریشه اعتقادات زده و پرچم به دست همچنان به سمت اهداف خود میتازند، البته در آن سوی قضیه رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات موضوعی است که نباید به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ این رشد میبایست به بهترین در اختیار حوزه زنان قرار بگیرد، تا علاوه بر آنکه مقابل هنجارشکنیهای متداول که بر اثر فقدان سواد رسانهای رایج شده است ایستادگی کرد، بلکه بتوان به نوعی هدایت پنهان جامعه را نیز در دست گرفت.

منبع: هفته نامه شما

 

ان شاءالله

 

آخرین خبرها

 

سنگر همرزمان